Adaugă adresa ta
Coș

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

HCL ONLINE ADVERTISING S.R.L. , cu sediul social în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, corp B, mansarda, jud. Timiș, având CUI RO32487169, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/2856/2013, denumită în continuare Tazz, în calitate de furnizor de servicii poștale, oferă prin intermediul platformei tazz by eMAG, servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne exclusiv către persoanele juridice înscrise pe această platformă, doar în temeiul contractelor încheiate în acest sens între Tazz şi respectivele persoane (în baza unor oferte individuale), suplimentare prezentelor condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale.

I. Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale

1.1.Dimensiunile și greutatea trimiterilor poștale

Vor fi acceptate trimiterile poştale cu următoarele dimensiuni și greutăți maxime:

1.2. Condiții privind ambalarea și etichetarea trimiterilor poștale

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poștale care pot face obiectul serviciilor poştale oferite de Tazz trebuie să fie ambalate și etichetate (acolo unde este cazul) corespunzător naturii bunului care face obiectul trimiterii poștale și care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului, prin asigurarea unui înveliș exterior opac, astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor poștale fără a lăsa urme.

Trimiterile poștale care fac obiectul serviciilor furnizate de Tazz trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:
– ambalarea trimiterii poștale trebuie să fie realizată corespunzător naturii bunului, trimiterea trebuie să fie ambalată astfel încât să prevină deteriorarea conţinutului în condiţiile unei manipulări atât manuală, cât și mecanică;
– ambalarea nu trebuie să permită deteriorarea conținutului prin manipulări succesive, presiune, putându-se realiza, după caz, utilizând cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate;
– asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și/sau producerea de pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare, manipulare, transport și livrare a trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri;
– trimiterile poștale trebuie să fie închise de către expeditor. Nu se acceptă trimiteri poștale nesigilate;
– transportul impune ambalarea astfel încât conţinutul trimiterilor să fie suficient protejat față de manipularea cauzată de echipamentele aferente, condiţii climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm);
– trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate și etichetate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, talaș, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripţia „Fragil”.

De asemenea, trimiterile poștale vor avea înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs, şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Tazz se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

1.3. Alte condiții privind trimiterile poștale

Tazz furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata în scris de catre acesta.

Valoarea declarată maximă acceptată este conform valorii declarate de maxim 5000 lei.

Tazz furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.

Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar.

Serviciul schimbare destinaţie reprezintă serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale.

Serviciul schimbare destinaţie e oferit si prestat numai în masura în care noua adresa de livrare se află intr-o arie de 10 km fata de adresa indicată la momentul depunerii trimiterii poştale (adresa iniţială).

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

1.4. Trimiteri care nu pot face obiectul serviciilor poștale furnizate de Tazz

Tazz nu acceptă trimiteri poştale care fac parte din următoarele tipuri:

  1. trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
  2. trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
  3. trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
  4. trimiteri având ca obiect bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc.);
  5. trimiteri poștale care au ca obiect bunuri cu valoare specială, cum ar fi metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri, blănuri, covoare; bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;
  6. trimiteri poştale care prin modalitatea de ambalare pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune în pericol persoane, mediul etc;

1. Timpi/termene de livrare/returnare

Tazz asigură livrarea trimiterilor poştale exclusiv în interiorul localităților, astfel stabilite pentru fiecare expeditor prin contractul agreat de comun acord şi perfectat între cele două părţi.

Termenul de livrare pentru serviciile poștale, cu excepția Serviciului Express, este de maximum 2 zile lucrătoare de la data preluării trimiterii poştale de catre Tazz.

Prin exceptie de la termenul prevăzut mai sus, pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express, termenul de livrare garantat este de maxim 4 ore de la colectarea trimiterii postale de catre Tazz.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Tazz având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, e-mail, suport hârtie etc.), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Termenul de returnare către expeditor a contravalorii trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului contra ramburs (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilității de predare a trimiterii poștale către destinatar, Tazz va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Trimiterile poştale nelivrate destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege se vor returna expeditorului (cu înștiințarea prealabilă), la adresa/sediul acestuia. Trimiterile poștale se returnează conform specificaţiilor expeditorului și se vor tarifa conform contractului încheiat între părţi. Termenul de returnare a trimiterilor poştale interne este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare, după caz.

De asemenea, în situația în care expeditorul a solicitat în scris, la momentul depunerii trimiterii poştale, returnarea cu celeritate a trimiterii poştale, fără avizarea destinatarului şi respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia, în situaţia imposibilităţii de livrare a acesteia destinatarului, se va proceda la returnarea respectivei trimiteri poştale la expeditor, conform termenului şi procedurii ante-menţionate.

Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate la expeditor vor fi păstrate timp de 9 luni de data depunerii lor. După expirarea acestui termen aceste trimiteri poştale vor deveni proprietatea Tazz.

2. Răspunderea Tazz în legătură cu furnizarea serviciilor poștale

2.4. Cazuri de atragere a răspunderii Tazz

Tazz răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale, astfel:
– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, Tazz răspunde pentru trimiterile poştale, după cum urmează:
– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri poştale care face obiectul unui serviciu contra ramburs, Tazz răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, din motive imputabile Tazz, Tazz răspunde faţă de utilizator prin restituirea tarifului sau va acorda expeditorului o alta trimitere poştala gratuită, conform solicitarii acestuia din urmă.

În cazul nerespectarii timpilor/termenelor astfel stabiliti(e) în cuprinsul prezentului document (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express şi cazurile neaplicabile contractual de livrare specială), Tazz va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 0,3 % din tariful serviciului respectiv.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

2.5. Limitarea răspunderii Tazz

Tazz este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
– utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

3. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

3.4. Introducerea reclamațiilor

Tazz a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.) ori neprestarea serviciului poştal.

Reclamaţia utilizatorului (expeditor sau destinatar) care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris, printr-una dintre următoarele modalități: - prin e-mail, la adresa support@tazz.ro
- prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire, catre adresa: Timişoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, corp B, mansardă, jud. Timiș

Tazz va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia fie prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia, fie prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire pentru cazul în care reclamația a fost transmisă prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii Tazz vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

3.5. Termene pentru primirea și tratarea reclamațiilor

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit/prestat necorespunzător ori neprestat poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către Tazz în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

3.6. Reguli privind acordarea despăgubirilor

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, Tazz va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în lei, prin virament bancar în contul indicat de reclamant.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Tazz nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

4. Confidențialitatea trimiterilor poștale

Secretul trimiteri poştale şi al oricăror alte documente este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în realizarea activității de servicii poştale sunt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor poștale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Este interzis a viola sau a divulga conţinutul trimiterilor poştale, de a da informaţii despre cei ce utilizează serviciile poştale sau de a înlesni și încuraja asemenea fapte.

Trimiterile poştale considerate corpuri delicte, precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracţiunilor și a autorilor lor și pentru aflarea adevărului pot fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, dar numai în baza dispoziţiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de Procedura Penală.

HCL ONLINE ADVERTISING S.R.L.
Reprezentant legal
Andrei-Alin Șerban